ای وای بر دبیری ......

 به مناسبت ایام گرامیداشت مقام معلم شعری با طنز تلخ سرودم .....نمی دانم دوستان معلم را خوش می آید یا ناخوش ....

ای وای بر دبیری کز یاد رفته با شد   

                   اسفند مانده باشد اقساط رفته باشد

ای وای بر دبیری تا صبح می نوشته   

                   اوراق مانده باشد احلام رفته باشد

ای وای بر دبیری کز مهر نیکمردان   

                 خیری ندیده باشد آلام مانده باشد

ای وای بر دبیری کز روی مهرورزی 

                  لطفی نموده باشد لطفی ندیده باشد

ای وای بر دبیری کز دوستان برنجد  

                  رحمی ندیده باشد عشقی نخوانده باشد

ای وای بر دبیری کز روی  بی نصیبی 

                 مهمان ندیده باشد اطعام رفته باشد

ای وای بر دبیری کز علم قهر کرده    

                     درسی نخوانده باشد مشقی ندیده باشد

ای وای بر دبیری کز روی بی پناهی   

                     وامی ندیده باشد اقساط مانده باشد

ای وای بر دبیری کز دیگران نویسد 

                    متنی نخوانده باشد درسی نداده باشد

ای وای بر دبیری کز روی موجر خود 

                  رحمی ندیده باشد تخفیف رفته باشد

ای وای بر دبیری چون عاشقان نباشد   

                  شعری ندیده باشد احساس رفته باشد

ای وای بر دبیری کز روی دوستانش    

                 شرمنده گشته باشد اکرام رفته باشد

ای وای بر دبیری کز روی پر نیازی  

                    شادی ندیده باشد اقراض مانده باشد  

/ 0 نظر / 3 بازدید