نیکوکاری

چند روز پیش روی در یک قوطی سوهان قدیمی شعری از مرحوم حاج حسین سوهانی معروف خوندم که برای من خیلی جالب بود . شعر این بود :

مشی هفتادو دو ملت همه را سنجیدم

                                 آنچه نیکوتر از آن بود نکوکاری بود

مرحوم حاج حسین سوهانی

/ 0 نظر / 2 بازدید