درگو شی با رئيس جمهور مهرورز

/>

آقای رئیس جمهور سلام

من هم همانند بسياري از دانش آموزان ومعلمان پيام شما را در آغاز سال تحصيلي جديد شنيدم و همچون بسياري ديگر از معلمان و دانش آموزان در باره آن انديشيدم البته نه يك ساعت يا يك روز بلكه به مدتي تقريبا طولاني يعني تا اين لحظه كه اين سطور را مي نگارم./>

اما آقاي رئيس جمهور اي كاش پس از آن سخنان زيبا و دلنشين چند ساعتي را ميان معلمان مي نشستيد و به درد دلهاي آنان گوش مي سپرديد شايد پاسخ بخشي از سؤالات خود را در يافت مي كرديد ./>

آقاي رييس جمهورشما در سخنان خودپرسيده ايد نقش مهرورزي دربرپائي عدالت وايجاد وحدت و اتحاد چيست ؟/>

آقاي رييس جمهور بهتر بود سؤال خود را اينگونه تغيير ميداديد كه نقش عدالت در ايجاد روحيه مهر ورزي چيست و آنگاه خود شاهد بوديد كه در سيستم فعلي آموزش و پرورش/ چگونه مهرورزي در مسلخ بي عدالتي قرباني مي شود و آه نيز از نهاد كسي بر نمي آيد ./>

آقاي رييس جمهور در شرايطي كه بوي بي عدالتي از متن قوانين نوشته شده يا نا نوشته آموزش و پرورش بلند است/ چگونه مي توان از آحاد افراد جامعه توقع مهرورزيدن داشت؟/>

آقاي رييس جمهور متاسفانه اجراي قوانين نا عادلانه در سيستم آموزش و پرورش مجالي براي بروز خصايص زيباي انساني از جمله مهرورزيدن به انسانها را باقي نگذاشته است./>

آقاي رييس جمهور مقدمه مهر ورزيدن به انسانها / دوست داشتن آنهاست و انساني مي تواند />

ديگران را دوست بدارد كه خود نيز دوست داشته شود . زماني كه فردي احساس مي كند از كمترين توجه / عنايت و مهرورزي دست اندر كاران نسبت به خود و خانواده اش بي بهره است چگونه مي تواند دوست بدارد و مهر بورزد؟ />

آقاي رييس جمهور در شرايطي كه اجراي برخي قوانين نا بخردانه موجهاي بي عدالتي را در سيستم آموزش و پرورش همچون ويروسي خطرناك گسترش مي دهد چگونه مي توان از معلمان( طبق فرموده خود شما در ابتداي سال تحصيلي جديد)خواست كه دانش آموزان را به گونه اي بسازند كه تعهد و عشق به عدالت را در مدرسه بياموزند./>

آقاي رييس جمهور معلمان ما در سيستم مرده آموزش و پرورش طعم عدالت را نچشيده اند تا بخواهند عشق به آن را به دانش آموزان خود منتقل كنند ./>

شما پرسيده بوديد موانع محبت چيست و چه كساني نمي خواهند انسانها دوست / يار و عاشق يكديگر باشند ؟/>

آقاي رييس جمهور آيا جدا و با قطعيت و يقين مي خواهيد بدانيد موانع محبت چيست و چه كساني و يا چه چيزهايي مانع از محبت ورزيدن افراد به يكديگر مي شود ؟/>

آقاي رييس جمهور خوب گوش كنيد (هم شما و هم ساير همكاران شما بويژه در آموزش و پرورش )/>

زماني كه شما در دولت هشتم در سمت شهردار تهران مشغول خدمت به مردم بوديد حتما بخاطر مياوريد كه دامنه اعتراضات صنفي فرهنگيان نسبت به وضعيت شغلي و معيشت خود / طيف وسيعي از بدنه آموزش و پرورش را در برگرفت و بدنبال آن اعتراضات گسترده/ دولت وقت نيز از يكسو به معلمان وعده سر خرمن اجراي بسياري از اصلاحات در سيستم آموزش و پرورش را داد و از سوي ديگر نيز با تصويب سريع و شتابزده قوانين نا معقول و نا بخردانه / روند گسترش رفتارهاي ناعادلانه در آموزش و پرورش را سرعت بخشيد./>

حتما بياد داريد كه در همان ايام سخن از افزايش حقوق معلمان و بهبود وضعيت معيشت آنان از طريق اجراي طرح" ارتقاء شغلي معلمان "مطرح شد و...../>

از اين به بعد خود شما بايد جواب پرسش اول مهر خود را بگيريد..../>

اين طرح نه تنها بر وضعيت معيشتي نا بسامان معلمان اثر مثبت نگذاشت بلكه وضعيت نابسامان اقتصادي آنان را به وضعيت نا بسامان اقتصادي / روحي رواني و علمي آموزشي تبديل كرد . تو گويي دولت هشتم و بويژه وزير وقت آموزش و پرورش با اين طرح "افتضاح شغلي " قصد داشتند انتقام چندين و چند ساله خود را از قشر فرهنگيان باز پس بگيرند. />

آقاي رييس جمهور با اجراي اين طرح نه تنها عدالت / بهبود معيشت و جو مهرورزي ايجاد نشد بلكه شرايط به گونه اي پيش رفت كه اكنون پس از گذشت حدود سه سال از اجراي اين طرح فضا حت بار دستاوردهاي بزرگي نصيب سيستم آموزش و پرورش شده كه تنها به گوشه اي از آنها اشاره مي كنم : />

1-پس از اجراي اين طرح سياستهاي غلط دست اندر كاران گذشته در استخدام بي رويه و بدون حساب و كتاب در آموزش و پرورش به يكباره آشكار شد و بنا گاه اين سيستم با معضلي به نام معلمان مازاد روبرو شد كه علت اصلي آن نيز برنامه ريزيهاي غلط مسؤولان قبلي آموزش و پرورش بود و ربطي به معلمان و بويژه معلمان رسمي نداشت. در همان شرايط بود كه مسؤولان آموزش و پرورش اعلام كردند كه با حدود 80000 نيروي مازاد رسمي كه از طرفي هيچگونه ارتقاء شغلي نيز در يافت نمي كنند روبرو هستند . البته اين تعداد را بايد به معلميني اضافه مي كردند كه بد ليل ماهيت طرح "افتضاح شغلي " از در يا فت حق ارتقاء محروم بودند واين عده به گفته خود مسؤولان بيش از 40 درصد معلمان را شامل ميشدند . />

آقاي رييس جمهور در شرايطي كه معلمان مي بينند و ميدانند كه در ساير دستگاههاي دولتي افزايش حقوق بدون هيچ طرح و يا تبصره اي به همه كاركنان پرداخت مي شود واز هيچ نيروي رسمي نيز بعنوان نيروي مازاد ياد نمي شود چگونه مي توانند طعم عدالت را بچشند و آن را با عشق و مهر ورزي به فرزندان شما بياموزند؟ آيا فرهنگيان در جذ ب نيروهاي جديد د خل و تصرفي داشته اند كه اكنون از آنان با عنوان مازاد ياد شود واز حقوق حقه خود كه كاركنان ساير دستگاهها بسادگي از مبالغ بسيار بيشتر آن بهره مند ند محروم باشند؟/>

  2- آقاي رييس جمهورمتاسفانه شرايط نا بسامان اقتصادي معلمان كه درك واقعيت آن نياز به تحقيق چندان وقت گيري هم ندارد برخي معلمان را وا داشت كه براي بهبود وضعيت اقتصادي خود و خانواده و صد البته در چارچوب طرح "افتضاح شغلي "دست به فعاليتهايي بزنند كه نه تنها توهين به جامعه فرهنگيان كه اها نت به سا حت علم و تحقيق نيز بود و صد البته كه با تصويب و اجراي چنين طرحهايي نتايجي بهتر از اين را نيز نمي توان انتظار داشت؟ />

پس از اجراي اين طرح برخي معلمان با هدف افزايش امتياز خود و بالطبع افزايش حقوق در يافتي دست به دامن انجام پژوهشهاي صد من يك غاز شدند تا شايد در محضر خانواده خود شرمنده نباشند . پژوهشهايي كه (با كمال خجالت و شرمندگي )يا از سايتهاي اينترنتي كپي شده بود ويا با مبالغ قابل توجه از دانشجويان و محققان خريداري شده بود تا شايد مبلغ نا قابلي حدود 50000 تومان به در آمد ماهانه آنان بيافزايد . مبلغي كه شايد رقم آن براي برخي در كشور ما خنده آور باشد اما براي قشري ديگر بسيار حياتي و سرنوشت ساز است ./>

البته اينجا قصد اهانت به قشر فرهنگيان را نداريم زيرا عزيزاني هم بودند كه با تلاشهاي شبانه روزي به پژوهشهاي علمي قابل توجه نيز دست يافتند اما شما تصور كنيد معلمي را كه خسته از كار روزانه و شايد دو نوبت كار پياپي و سرو كله زدن با دانش آموزان / پاي كار علمي بنشيند چگونه بايد از باقيمانده توان جسمي و عقلي خود رمقي كسب كند و پژوهشي را به ثمر برساند كه حداقل براي قشر قليلي از افراد جامعه مشكل گشا باشد؟/>

آقاي رييس جمهور وقتي قشر تحصيلكرده جامعه كه حد اقل مدرك تحصيلي آنان كارشناسي است براي كسب در آمدي ناچيز به خريد و فروش علم و كپي برداري از سايتهاي اينترنتي و يا پژوهشهاي آبكي متوسل شوند فكر مي كنيد چه دانش آموزاني و با چه انگيزه اي براي كسب علم و معرفت تربيت خواهند كرد؟ ويا اين دانش آموزان چگونه از ساحت علم و عدالت و مهر ورزي دفاع خواهند كرد؟ />

3- آقاي رييس جمهور طرح "افتضاح شغلي " نه تنها به گسترش روحيه مهرورزي در آموزش و پرورش منجر نشده و جايي براي پاسخ به پرسش مهر شما باقي نگذاشته بلكه متاسفانه برخي معلمان را كه بايد الگوي علم دوستي و كمال طلبي باشند به افرادي با روحيه كاسبي و بساز و بفروشي تبديل كرده بگونه اي كه برخي معلمان به عوض آنكه وقت گرانمايه خود را به افزايش معلومات شغلي اختصاص دهند مرتب در حال چرتكه انداختنند تا بلكه از لابلاي اين طرح فضاحت بار چند هزار توماني بيشتر كاسب شوند ./>

آقاي رييس جمهور سال گذشته كه شما نخستين پرسش مهر خود را مطرح كرديد بسياري از معلمان با يكديگر نجوا مي كردند كه هر طور شده پاسخي به پرسش مهر بدهند البته نه از آن جهت كه موانع اجراي عدالت در جامعه شناخته شود و مشكلي از مشكلات كشور حل و فصل گردد بلكه با اين هدف كه اندكي امتياز خود را افزايش دهند واز حقوق نا چيز بيشتري برخوردار شوند./>

آقاي رييس جمهور شما هم خوب مي دانيد كه نويسندگي نيازمند انگيزش دروني نويسنده است تا به مقتضاي نيازهاي جامعه از درون بجوشد و اين جوشش دروني را در نوشته خود نمايان سازد .فردي كه تنها با انگيزه هاي مادي دست به قلم مي برد تراوشات قلمي او هيچ گرهي از مشكلات اجتماعي را نخواهد گشود . با كمال تاسف سردبيران برخي مطبوعات احتمالا اين صحنه را از ياد نبرده اند كه در يكي دو سال گذشته بخش قابل توجهي از فرهنگيان / مقاله بدست رهسپار دفتر روز نامه ها مي شدند تا هر طور شده مقاله خود را كه با هر انگيزه اي جز انگيزه هاي علمي نوشته شده به چاپ برسانند و چند هزار تو ماني بيشتر كاسب شوند . />

آقاي رييس جمهور دولت هشتم و بويژه وزير آموزش و پرورش آن/ بگونه اي عمل كردند كه ما معلمان بدليل جو بسيار آلوده اي كه ايجاد شده جرئت نگارش مختصرترين مقاله را هم از دست داده ايم چرا كه نگرانيم به ما نيز انگ " نگارش مقاله با هدف افزايش حقوق " بخورد./>

البته اي كاش ماجرا به اين جا ختم مي شد . طرح "افتضاح شغلي " /معلمان را وا داشت تا وقت گرانبهاي خود را كه بخشي از آن متعلق به دانش آموزان است به نگارش كتابهايي اختصاص دهند كه ارزش يكبار ورق زدن را نيز ندارد ./>

آقاي رييس جمهور در اين آشفته بازار رقابت بر سر توليد علم و معرفت چگونه قادر خواهيد بود جنبش نرم افزاري را نيز به ثمر برسانيد؟ />

آقاي رييس جمهور مطمئن با شيد امسال نيز بسياري از معلمان به پرسش مهر شما نه از باب علم پژوهي كه با هدف جبران كسر امتياز خود در طرح "افتضاح شغلي "پاسخ خواهند داد. متاسفانه اين جو بقدري فضاي آموزش و پرورش را آلوده ساخته كه امر بر نگارنده اين سطور نيز مشتبه شده كه آيا اين كلمات را با هدف اطلاع رساني به رئيس جمهور منتخب خود مي نگارد يا دغدغه معيشت او را به اين نگارش واداشته است ؟ />

4-آقاي رئيس جمهورتصور نكنيد جو آلوده ناشي از اجراي طرح "افتضاح شغلي " تنها دامنگير معلمان است.اين فضا دانش آموزان را نيز تحت تاثير مستقيم و غير مستقيم خود قرار داده است.بي انگيزگي بخش عظيمي از معلمان مازاد و انتقال اين بي انگيزگي به دانش آموزان تنها اندكي از نتايج زيانبار اين طرح است .آقاي رييس جمهور معلمي كه در فضاي بي عدالتي تنفس كرده و اختلاف حقوق خود با همكارش را تنها بدليل اجراي يك طرح نا بخردانه مشاهده مي كند مطمئن باشيد كه اين عقده هاي دروني را مستقيم يا غير مستقيم به دانش آموزان خود نيز انتقال مي دهد./>

آقاي رئيس جمهور كاش مي توانستيد با لباس مبدل در يكي از زنگهاي تفريح در دفتر معلمان يك مدرسه حضور يابيد و مشاهده كنيد كه در همان دقايق اندك چه سخناني بين معلمان رد و بدل مي شود./>

مسلم بدانيد كه سخني از يافته هاي جديد علمي يا مشكلات درسي دانش آموزان نمي شنويد. چه برسد به راههاي گسترش مهرورزي در جامعه و بويژه در آموزش و پرورش ./>

آقاي رييس جمهور از شما هيچ توقعي نداريم فقط تنها خواهش ما از شما اينست كه زماني كه پرسش مهر را مطرح مي كنيد ابتدا از خود نيز همان سؤالات را بپرسيد تا ببينيد پاسخ سؤالات شما متوجه دست اندر كاران دولتي است يا ساير اقشار جامعه ؟ />

مسلم بدانيدكه موانع مهر ورزي در جامعه موانع دولتي است و نه شخصي ....../>

مسلم بدانيد قانونهاي غلط بسياري از دست اندر كاران دولتي است كه مانع مهرورزي افراد جامعه به يكديگر مي شود و ازآنها موجوداتي ضعيف النفس / سود جو و خود پرست مي سازد...... />

و مسلم بدانيد تا زما ني كه معلمين شما در زنگهاي تفريح از ظلم روا داشته شده بر قشر فرهنگي سخن مي گويند و مرتب از كمبودهاي زندگي روزمره خود سخن مي گويند/ نمي توان هيچ اميدي به باز شدن روزنه هاي پيشرفت در كشور داشت........... />

 />

 />

/ 0 نظر / 4 بازدید