صد هزاران تهنیت بر مصطفی
بر ولایتعهدی خیر الوری  
حضرت مهدی امام شیعه است
کور بادا چشم جمله اشقیا
عاقبت عالم شود مفتون او
آن عزیز حیدر و ابن الرضا
ای خدا ، عجل بتعجیل فرج
حق آل احمد و بیت وفا
اللهم عجل لولیک الفرج