چند روز قبل در خبر ها خواندم که تکیه کلام  به به به به به مجلس  و نمایندگان ملت هم رسیده . خواستم عرض کنم : چه کسانی بهتر از نمایندگان ما .

وقتی انسان هیچ دغدغه ای نداشته باشد باید هم مرتب به به و چه چه سر دهد .......