یا رسول الله ُ یا امام حسن مجتبی ویا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا المرتضی.....در سوگ شما ......