یا صاحب الزمان

 میلاد جد بزرگوارتان را به حضور انور شما تهنیت عرض می کنیم .