سوگواره اربعین

 

بهر دیدار تو با سینه زار آمده ام                 

                                                 از غریبی سفر ، روی نزار آمده ام

منِ عاشق، نتوان طاقت دوری رُخت            

                                                به تمنّای تو با قلب فکار آمده ام

حسرت روی تو و بوی تو و صوت حزین   

                                                  اینهمه در طلبت زار و نزار آمده ام

به یقین با خبری از سفر و سختی راه          

                                              با همه رنج سفر در شب تار آمده ام

من به قربان سر و روی تو و مقبر تو          

                                         خوب دانی که چرا اینهمه زار آمده ام

 

جانِِ من باز نپرسی ز جدائی عزیز             

                                            بی رقیه همه با سختی کار آمده ام

ای فروغ رخ تو شمس دل آرای جهان          

                                               به فروغ رخ تو اینهمه بار آمده ام